Friday, July 20, 2007

သိဘူး......သိဘူး........အားလံုးကိုရႈပ္ေနတာပဲ

နင္ကေရာ ဘာလဲ..
ငါကေရာ ဘာလဲ..
သူကေရာ ဘာလဲ..
ဘာမွန္းမသိတဲ့ လူေတြနဲ႔ ... ... ...
ဘာျဖစ္မယ္မွန္းမသိတဲ့ ကမၻာၾကီးနဲ႕
ဘာကို ဘာမွန္း မသိတဲ့....ဘာၾကီးနဲ႕ .....
ဘာျဖစ္ၾကမွာလဲ... ... ... ... ...
No comments:

Discovery